REGULAMIN WEWNĘTRZNY

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA, OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH IM. WOJCIECHA GERSONA W WARSZAWIE,
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANEM COVID -19

 

§ 1

Ogólne zasady postępowania na terenie szkoły

 

1.      W okresie pandemii szkoła jest czynna od godz. 7.30 do godz. 16.30

2.                 Szkoła jest zamknięta dla osób postronnych. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby trzecie. W przypadku konieczności kontaktu z sekretariatem szkoły, konieczne jest umówienie się telefoniczne lub poprzez pocztę elektroniczną. W wyjątkowych sytuacjach, związanych z koniecznością załatwienia nagłych spraw w sekretariacie szkoły – petent po zadzwonieniu, otrzyma informację, o której godzinie może przyjść do budynku PLSP. Petent zaopatrzony w maseczkę i po zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym, zostaje wpuszczony do budynku szkoły, zgłasza się na portiernię i oczekuje na możliwość wejścia do sekretariatu szkoły. Osoba/osoby/ wchodząca na teren szkoły jest zobowiązana do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie PLSP. Pracownik portierni prowadzi rejestr osób wchodzących do budynku szkoły. Kontakt z dyrekcją szkoły, możliwy jest telefonicznie lub  poprzez pocztę elektroniczną oraz e-dziennik. Bezpośredni kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest tylko po wcześniejszym umówieniu się z zachowaniem wszelkich procedur.

3.      Pracownicy PLSP wykonujący pracę na terenie szkoły,  w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzegania zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów oraz narzędzi.

4.      W PLSP zostaje wyznaczone pomieszczenie – izolatorium /gabinet pomocy przedmedycznej/  jako pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły. Sala ta jest wyposażona w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące oraz odkażające.

5.      Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, nie wykazujący objawów chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną.

6.      Pracę w szkole wykonują tylko osoby zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących zakażenie chorobę zakaźną.

7.      Na teren szkoły nie wchodzi:

·         Uczeń, u którego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji,

·         Pracownik szkoły, który podejrzewa u siebie zakażenie wirusem, pracownik, który ma objawy choroby COVID-19.

8.      Wprowadza się zakrywanie ust i nosa pracownikom PLSP oraz uczniom, podczas komunikacji z pracownikami szkoły, natomiast podczas zajęć lekcyjnych nie muszą stosować maseczek.

9.      Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci /uczniów, są zobligowani do zachowania dystansu społecznego, w odniesieniu do pracowników szkoły, jak i innych uczniów, rodziców, opiekunów, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

10.  Zajęcia plastyczne, kierunkowe są prowadzone w grupach /maksymalnie do 14 osób w grupie/

11.  Minimalna odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów – co najmniej 1,5 m / 1 uczeń – 1 ławka szkolna/

 

§ 2

Działania podejmowane przez szkołę w zakresie czynności higieniczno – sanitarnych

 

1.      Przed wejściem do budynku PLSP zostaje umieszczona bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk oraz plakat – informacja o obowiązku i sposobie dezynfekcji rąk, która obowiązuje wszystkich osoby,  wchodzących na teren szkoły.

2.      Szkoła zapewnia środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) a w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku - środki do dezynfekcji.

3.      Przy głównym wejściu oraz w miejscach ogólnie dostępnych zostają umieszczone numery telefonów do szybkiego kontaktu, ze:

·         stacją sanitarno-epidemiologiczną,

·         szpitalem zakaźnym,

·         służbami medycznymi,

·         i innymi organami, które należy powiadomić, w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych COVID-19.

4.      Należy nadzorować, aby wszystkie osoby, wchodzące na teren szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne. Przy wejściu głównym do szkoły jest umieszczony zamykany pojemnik na odpady higieniczne – tj. zużyte maseczki, rękawiczki.

5.      PLSP monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów stolików oraz włączników i wyłączników światła.

6.      Szkoła zapewnia odpowiednią liczbę zamykanych /wyłożonych workiem foliowym/ koszy, w szczególności usytuowanych w łazienkach uczniowskich oraz toalecie przeznaczonej dla pracowników PLSP.

7.      W szkole przeprowadza się regularnie dezynfekcję pomieszczeń, sal lekcyjnych oraz ich wyposażenia, po każdej grupie i przed każdą następną grupą uczestników.

8.      W szkole przeprowadza się mycie i dezynfekcje podłóg, w pomieszczeniach, po każdych zajęciach, w jednej, danej grupie. Natomiast wietrzenie sal, w której przebywają uczniowie – co najmniej raz na godzinę.

§ 3

Wytyczne dla uczniów

 

1.      Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

2.      Jeżeli nie możesz przyjść do szkoły, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczycielowi.

3.      Zabieraj do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

4.      Zachowuj dystans społeczny.

5.      Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji - natychmiast umyj ręce.

6.      Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez Dyrektora PLSP.

7.      Bezwzględnie stosuj zasady higieny. Często myj ręce woda z mydłem i nie

podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans społeczny, unikaj dotykania twarzy, oczu, ust i nosa.

8.      Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy

kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

9.      Unikaj większych skupisk uczniów.

10.  Zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły.

11.  Jeżeli chcesz skorzystać z biblioteki szkolnej – zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami jej użytkowania, w okresie pandemii.

 

§ 4

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia lub pracownika szkoły, przebywającego na terenie szkoły

 

1.      Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając na terenie szkoły powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły.

2.      Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniowi (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad uczniem). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów należy odsunąć go od wykonywania obowiązków.

3.      O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

4.      W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych osób na teren szkoły. Odnośnie uczniów już przebywających w szkole należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

5.      W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

6.      Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7.      W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników szkoły z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób.

8.      O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

9.      W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.

10.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

11.  W przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

§ 5

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych praz pracowników PLSP

 

1.      W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) informujemy, iż:

·         dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu ucznia w szkole, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia oraz pracowników szkoły w okresie epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

·         dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie,

·         dane osobowe będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły,

·         podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu uczniów, rodziców i pracowników w szkole w okresie epidemii COVID -19.

§ 6

Pozostałe regulacje

 

1.      Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie ul. Smocza 6, są umieszczone na stronie internetowej szkoły, a także wywieszone są na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

2.      Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału szpitala zakaźnego oraz służb medycznych.

3.      Zaleca się śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

4.      Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci, a także pełnoletnich uczniów.

5.      Powyższe regulacje dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 mogą ulec zmianom w zależności od bieżących wytycznych GIS, MZ, MEN, MKiDN.

 

 

Załączniki:

ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie nauczyciela, pracownika administracji i obsługi oraz pełnoletniego ucznia.

ZAŁĄCZNIK NR 2: Oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia.